foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Педагошки колегијум:

 1. Јасмина Тончић – директор школе,
 2. Славољуб Величковић – стручни сарадник,
 3. Дивна Благојевић - предеседник стручног већа наставника општеобразовних предмета
 4. Дула Костов - предеседник стручног већа наставника пољопривредне групе предмета
 5. Марко Милојковић - предеседник стручног већа наставника ветеринарске групе предмета
 6. Невена Станојевић - предеседник стручног већа наставника прехрамбене групе предмета
 7. Лела Пешић - координатор Тима за инклузивно образовање
 8. Валентина Милошевић -координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 9. Виолета Милетић - координатор Тима за каријерно вођење и саветовање
 10. Весна Живадиновић - координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе
 11. Горан Рајковић - координатор Стручног актива за развојно планирање
 12. Славиша Петровић - координатор Стручног актива за развој Школског програма
 13. Славољуб Величковић - координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 14. Саша Станојевић - координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 15. Марина Јовановић - координатор Тима за професионални развој
 16. Стојановић Б. Ивана - координатор Тима за стручно усавршавање запослених


Колегијумом председава и руководи директор Школе Јасмина Тончић.

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti