foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Педагошки колегијум:

Величковић Славољуб – стручни сарадник,
Благојевић Дивна - председник стручног већа општеобразовних предмета,
Николић Слободан - председник стручног већа пољопривреде,
Станојевић Саша - председник стручног већа прехрамбене струке,
Милојковић Марко - председник стручног већа ветерине,
Пешић Лела – координатор Тима за инклузивно образовање,
Милошевић Валентина – координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
мр Милетић Виолета - координатор Тима за каријерно вођење и саветовање,
Живадиновић Весна - координатор Тима за самовредновање и вредновање рада школе
Рајковић Горан - координатор Стручног актива за развојно планирање
Петровић Славиша - координатор Стручног актива за развој Школског програма
Јакшић Зоран - координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Милетић Вучина - координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Костов Дула - координатор Тима за професионални развој
Стојановић Б. Ивана - координатор Тима за стручно усавршавање запослених


Колегијумом председава и руководи директор Школе Јасмина Тончић.

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti