foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

Препоручујемо

vakcinacija baner

logosbeneficaireserasmusright en

_____________________________

tempus

_____________________________

Logo Ministarstvo prosvete

_____________________________

Bruits and berries

_____________________________

Logo Ministarstvo poljoprivrede

 

pekarski dani

 1. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима,
 2. Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву,
 3. Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса,
 4. Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,
 5. Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу,
 6. Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе,
 7. Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења,
 8. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота,
 9. Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије,
 10. Развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности,
 11. Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња,
 12. Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности. квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства,
 13. Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности,
 14. Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине,
 15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости.

Мото школе

2

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti

Промотивни видео