foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

Циљеви:

 • Учинити школску средину што безбеднијим и подстицајнијим местом за све ученике.
 • Оспособити све запослене и родитеље за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање,
 • Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања,
 • Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно    окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља,
 • Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу,
 • Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду.
 • Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе,
 • Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља,
 • Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина,
 • Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора,
 • Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи.

Задаци тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

- израда, реализација и евалуација програма заштите ученика од насиља, злостављања и  занемаривања,

- идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности ученика,

- спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља,

- праћење и евидентирање свих врста насиља,

- саветодавни рад са ученицима и родитељима,

- oмогућавање услова у школи који  ученицима обезбеђују живот и рад  који доприносе њиховом  оптимално максималном развоју,

- обезбеђивање учешћа ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење.

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti