foto1
Наша школа
foto1
Вишњар
foto1
Јагоде у пластенику
foto1
Пекарски дани
foto1
Међународне олимпијаде
Телефон 018 800-792
polskol@medianis.net

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ *ШУМАТОВАЦ* У АЛЕКСИНЦУ

-          Ученици долазе у школу 5 минута пре почетка првог часа.

-          Ученици који похађају наставу пре подне долазе у школу у 7:05 часова, а настава почиње у 7:10 часова. Ученици који похађају поподневну наставу долазе у школу у 13:05 часова, а настава почиње у 13:10 часова.

-          По доласку у школу ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа.

-          Ако се час не одржава у учионици већ у фискултурној сали, школској радионици или кабинету за биологију, хемију и сл, ученици долазе испред просторије у којој ће се одржати час и тамо чекају наставника.

-          Доласком предметног наставника ученици могу ући у просторију и припремити се за почетак часа.

-          Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.

-          После јављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу наставника ученик одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале ученике, већ ће се одмах укључити у праћење наставе, а уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику.

-          Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана.

Редар је дужан да:

-прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад,

-пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

-по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,

-пријављује одсутне ученике ради евидентирања,

- Ако наставник закасни и не дође на час 10 минута од почетка часа, дежурни ученик -редар обавештава директора или стручног сарадника о томе, а ако њих нема-секретара или неког од наставника.

-До краја часа ученици не смеју напуштати своју учионицу.

-Својевољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће педагошке мере.

- Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.

- Између часова одмори трају 5 минута, с тим што велики одмор траје 10 минута. Велики одмор је између 3 и 4 часа, односно 5 и 6 часа у преподневној и послеподневној смени и трају по 10 минута.

- За време свих великих одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време одмора који траје 10 минута.

- За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.

- По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.

-          Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељењски старешина.

-          Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање.

-          Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурама.

-          Пушење се забрањује у свим просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност и обезбеђује смештај, боравак и исхрана ученика.

-          Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

Одељењски старешина је дужан да:

-брине о раду и успеху својих ученика,

-уредно води дневник рада, разредну књигу и другу прописану евиденцију,

-благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,

-правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,

-уписује у ђачку књижицу обавештења за родитеље, односно старатеље ученика и врши контролу упознавања са обавештењем,

-сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика, пружа информације о другим активностима школе,

-брине о ученицима свог одељења за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности у којима он учествује.

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

-прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,

-сарађује са одељењским старешином,

-поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

-сарађује са предметним наставницима,

-редовно присуствује родитељским састанцима,

-пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада

Промотивни видео

Informator

Skolska ekonomija

Informator o radu

Javne nabavke

Maturanti